VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽITÍ SLUŽBY BENU E-LEARNING (dále také jako „Podmínky“)


I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost BENU Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 10200, IČO: 49621173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 318084 (dále jen „BENU“ nebo také „Poskytovatel“) je provozovatel e-learningového portálu MYEDU (dále jen „Portál“).
 1. Portál obsahuje nabídku e-learningových (online) kurzů poskytovaných nebo zajišťovaných ze strany BENU (dále jen „kurz“ nebo „kurzy“) pro lékárníky, farmaceutické asistenty, praktikanty a další odbornou lékárenskou veřejnost a zaměstnance společností skupiny PHOENIX v ČR (dále jen (dále jen „skupina PHOENIX“). Jedná se jak o (i) kurzy akreditované Českou lékárnickou komorou (dále jen „ČLnK“), po jejichž absolvování a úspěšném složení závěrečného testu obdrží Uživatel elektronický certifikát a příslušný počet bodů do celoživotního vzdělávání dle Řádů ČLnK tak i (ii) kurzy neakreditované. Kurzy neakreditované jsou určeny pouze pro zaměstnance skupiny PHOENIX, zaměstnance franchisingových partnerů BENU a zaměstnance lékáren zapojených do virtuální sítě PharmaPoint (dále jen „lékárny PP“).
 1. V rámci Portálu jsou k dispozici i kurzy, které jsou určeny pouze pro odbornou lékárenskou veřejnost. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost, a to ani vůči třetím osobám, pokud by kurz absolvovala osoba, která není odborníkem, či jakkoliv by taková osoba vědomosti z kurzu využila ve prospěch svůj nebo třetích osob.
 1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi BENU a jejími uživateli, a to:
   
  1. zájemci z řad odborné lékárenské veřejnosti, kteří mají právo za úplatu na Portále absolvovat kurzy akreditované ČLnK a využívat další služby, které Portál nabízí (dále jen „Odborná veřejnost“)
  1. zaměstnanci BENU (včetně praktikantů - studentů ze středních a vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na farmacii provádějících praxi/stáž u BENU) a dalších společností ve skupině PHOENIX, kterým BENU poskytuje nebo zprostředkuje možnost bezplatně absolvovat povinná i nepovinná (akreditovaná i neakreditovaná) školení prostřednictvím Portálu a další služby, které Portál nabízí (dále jen „Zaměstnanci skupiny PHOENIX“).
  1. zaměstnanci franchisingových partnerů BENU a zaměstnanci lékáren PP, kterým franchisingový partner BENU nebo lékárna PP jako jejich zaměstnavatel umožnil na základě dohody s BENU absolvovat bezplatně povinná i nepovinná (akreditovaná i neakreditovaná) školení prostřednictvím Portálu a využívat dalších služeb, které Portál nabízí. (dále jen „Zaměstnanci franchisingových partnerů BENU“ a „Zaměstnanci lékáren PP“)

(dále společně jen „Uživatel“ či „Uživatelé“),

 1. Všichni Uživatelé, jsou povinni se před užíváním Portálu s těmito Podmínkami důkladně seznámit a řídit se těmito Podmínkami. V případě nesouhlasu je Uživatel povinen se užití Služeb zdržet. Uživatelé jsou dále povinni dodržovat v příslušném rozsahu platné právní předpisy České republiky včetně příslušných stavovských předpisů ČLnK.
   
 2. Na základě těchto Podmínek nabízí BENU uživatelům následující služby:
   
  • registrace a vytvoření uživatelského účtu Uživateli
  • zajištění přístupu Uživatele ke vzdělávacímu Portálu a k jednotlivým kurzům
  • zajištění možnosti objednávky aktuálně nabízeného kurzu/kurzů ze strany Odborné veřejnosti
  • zajištění možnosti absolvování aktuálně nabízených kurzů
  • zobrazení přehledu absolvovaných kurzů
  • vydání certifikátů o absolvovaných kurzech (možnost jejich stažení a vytištění)

(dále společně i jen „Služba či „Služby“)

 1. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služeb. Akceptací Podmínek ze strany Uživatele se tyto podmínky stávají i nedílnou součást uzavřené smlouvy na poskytnutí Služby e-learningového kurzu.


II. Registrace a uživatelský účet

 1. Služby, které Portál poskytuje, zejména jeho užívání, provedení objednávky kurzu a jeho absolvování, jsou podmíněny registrací na Portál, kdy dochází k vytvoření uživatelského účtu (dále také i jen „Uživatelský účet“). Bez této registrace není možné Portál využívat.
 1. Uživatel z řad Odborné veřejnosti, Zaměstnanci franchisingového partnera BENU a Zaměstnanci lékáren PP zadávají při registraci požadované osobní údaje a údaj o tom, o jakého Uživatele se jedná (např. odborná veřejnost, Zaměstnanec franchisingového partnera BENU, Zaměstnanec lékáren PP). Při registraci si uživatel z řad Odborné veřejnosti, Zaměstnanci franchisingového partnera BENU a Zaměstnanci lékáren PP zvolí uživatelské jméno a heslo ke svému Uživatelskému účtu. O úspěšné registraci na Portál bude zaslán Uživateli potvrzující e-mail. Zaměstnancům skupiny PHOENIX jsou za účelem plnění jejich pracovních povinností zřízeny Uživatelské účty automaticky na základě osobních údajů poskytnutých zaměstnancem zaměstnavateli a dostupných v interním systému zaměstnavatele. O vytvoření Uživatelského účtu jsou zaměstnanci skupiny PHOENIX informováni na pracovní e-mail nebo soukromý e-mail. V případě, že nebude Uživateli potvrzena úspěšná registrace e-mailem nejpozději do 3 pracovních dnů, lze se obrátit pro řešení problému na vzdelavani@benu.cz.
 1. Uživatel je povinen při registraci a užívání Portálu používat pouze pravdivé a úplné osobní údaje, které je povinen udržovat aktuální. Osobní údaje Zaměstnanců skupiny PHOENIX a Zaměstnanců franchisingových partnerů BENU jsou navíc ověřovány v interním systému zaměstnavatele. V případě Zaměstnanců lékáren PP ověřuje BENU u lékárny PP, zda je příslušný Zaměstnanec lékárny PP zaměstnancem této lékárny PP. Více informací o zpracování osobních údajů Uživatelů naleznete ZDE.
 1. Uživatelé jsou povinni držet v tajnosti veškeré přístupové údaje (osobní číslo/uživatelské jméno a heslo) na Portál a neumožnit přístup k Uživatelskému účtu třetí osobě. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že bude Uživatelský účet zneužit třetí osobou. Každý Uživatel je oprávněn mít pouze jeden uživatelský přístup, v opačném případě, je Poskytovatel oprávněn další uživatelské účty jednoho Uživatele zablokovat či zrušit, příp. přerušit poskytování služeb, a to bez přechozího oznámení Uživateli. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů Uživatele na certifikátech, která vycházela z Uživatelem předaných osobních údajů.
   
 2. Údaje zadané při registraci (s výjimkou uživatelského jména) jsou Uživatel z řad Odborné veřejnosti, Zaměstnanec franchisingového partnera BENU a Zaměstnanci lékáren PP oprávněni kdykoliv změnit, a to pomocí nastavení v jeho Uživatelském účtu po jeho přihlášení.
   
 3. Vyjma osobních údajů potřebných k založení Uživatelského účtu jsou v Uživatelském účtu každého Uživatele uloženy získané certifikáty, informace o všech absolvovaných kurzech (úspěšnost absolvovaných kurzů, dosažený počet bodů) atd.
   
 4. Zablokování a/nebo zrušení Uživatelského účtu závisí na typu Uživatele:
  1. Odborná veřejnost
    
   • Uživatel je oprávněn Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na: vzdelavani@benu.cz či přímo ve svém Uživatelském účtu. Učet bude v takovém případě zrušen nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti. O zrušení bude Uživatel informován e-mailem.
   • Poskytovatel zruší Uživatelský účet a vymaže veškeré údaje související s Uživatelským účtem v případě, že Portál nebude Uživatel aktivně užívat (resp. se do něj nepřihlásí) více jak 3 roky ode dne registrace nebo ode dne posledního přihlášení Uživatele, a to v průběhu roku následujícím po uplynutí 3 let.
  1. Zaměstnanci skupiny PHOENIX
    
   • Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet v okamžiku ukončení pracovního poměru s tím, že data související s Uživatelským účtem budou vymazána po 3 letech. Takový Uživatel se může kdykoliv nově zaregistrovat jako uživatel z řad odborné veřejnosti.
  1. Zaměstnanci franchisingových partnerů BENU
    
   • Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet v okamžiku ukončení pracovního poměru u franchisingového partnera BENU s tím, že data související s Uživatelským účtem budou vymazána po 3 letech. Takový uživatel se může kdykoliv nově zaregistrovat jako uživatel z řad odborné veřejnosti. O ukončení pracovního poměru jsou uvedení zaměstnanci franchisingového partnera BENU povinni Poskytovatele bezodkladně informovat. Pokud tak neučiní, je povinen nahradit Poskytovateli náhradu veškerou škodu vzniklou mu v této souvislosti, zejména uhrazení ceny kurzu
   • Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet také v důsledku ukončení účasti partnera (jeho zaměstnavatele) ve franchisingovém systému BENU s tím, že takový uživatel se může kdykoliv nově zaregistrovat jako uživatel z řad odborné veřejnosti.
   • Poskytovatel automaticky dočasně zablokuje Uživatelský účet zaměstnance franchisingového partnera BENU, pokud se během 6 měsíců tento zaměstnanec na svůj Uživatelský účet nepřihlásí (a to za účelem ověření trvání pracovního poměru u franchisingového partnera BENU) nebo pokud vznikne pochybnost o tom, že je Uživatel Zaměstnancem franchisingového partnera BENU. O odblokování účtu je možné požádat Poskytovatele zasláním emailu na adresu vzdelavani@benu.cz. Poskytovatel prověří, zda nadále trvá pracovní poměr u franchisingového partnera BENU a následně rozhodne, zda je osoba, žádající o odblokování Uživatelského účtu, oprávněna nadále užívat Služby Portálu bezplatně. O odblokování Uživatelského účtu bude Zaměstnanec franchisingového partnera BENU informován e-mailem.
  1. Zaměstnanci lékáren PP
    
   • Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet v okamžiku ukončení pracovního poměru u lékárny PP s tím, že data související s Uživatelským účtem budou vymazána po 3 letech. Takový uživatel se může kdykoliv nově zaregistrovat jako uživatel z řad odborné veřejnosti. O ukončení pracovního poměru jsou uvedení zaměstnanci lékárny PP povinni Poskytovatele bezodkladně informovat. Pokud tak neučiní, jsou povinni nahradit Poskytovateli náhradu veškerou škodu vzniklou mu v této souvislosti, zejména uhrazení ceny kurzu.
   • Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet také v důsledku ukončení účasti partnera (jeho zaměstnavatele) ve virtuální síti PharmaPoint s tím, že takový uživatel se může kdykoliv nově zaregistrovat jako uživatel z řad odborné veřejnosti.
   • Poskytovatel automaticky dočasně zablokuje Uživatelský účet zaměstnance lékárny PP, pokud se během 6 měsíců tento zaměstnanec na svůj Uživatelský účet nepřihlásí (a to za účelem ověření trvání pracovního poměru u lékárny PP) nebo pokud vznikne pochybnost o tom, že je Uživatel Zaměstnancem lékárny PP. O odblokování účtu je možné požádat Poskytovatele zasláním emailu na adresu vzdelavani@benu.cz. Poskytovatel prověří, zda nadále trvá pracovní poměr u lékárny PP a následně rozhodne, zda je osoba, žádající o odblokování Uživatelského účtu, oprávněna nadále užívat Služby Portálu bezplatně. O odblokování Uživatelského účtu bude Zaměstnanec lékárny PP informován e-mailem.
 1. Poskytovatel je také oprávněn zablokovat nebo zrušit uživatelský účet Uživatele, případně přerušit poskytování služeb Portálu, pokud Uživatel porušuje tyto Podmínky nebo pokud dochází přes Uživatelský účet k porušování těchto Podmínek.
   
 2. Dočasným zablokováním a/nebo zrušením Uživatelského účtu není dotčeno právo na zpracování jeho osobních údajů pro účely jednotlivých objednávek či z jiných právních důvodů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

III. E-learningové kurzy

1. Odborná veřejnost

  • Uživatel je oprávněn jednotlivé akreditované kurzy ČLnK objednávat po přihlášení do jeho Uživatelského účtu prostřednictvím rozhraní Portálu v menu Nabídka kurzů. Informace o konkrétním akreditovaném kurzu (stručný popis kurzu, evidenční číslo kurzu u ČLnK, ohodnocení body dle Řádu pro celoživotní vzdělávání členů ČLnK a cena kurzu) se Uživateli zobrazí poté, co Uživatel v rámci Nabídky kurzů provede výběr konkrétního kurzu. Následně může Uživatel uskutečnit objednávku konkrétního akreditovaného kurzu jejím odesláním. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH a veškerých dalších poplatků. Pokud není uvedeno jinak, uvedené informace včetně ceny spolu s těmito Podmínkami představují návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. digitálního obsahu v podobě e-learnignového kurzu (dále jen „Smlouva“).
  • Před odesláním objednávky je Uživatel vyzván k odsouhlasení těchto Podmínek a k seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel odešle kompletní objednávku Poskytovateli prostřednictvím Portálu. Poskytovatel pak zašle Uživateli na jeho e-mail uvedený při registraci potvrzení objednávky kurzu. Tyto Podmínky vyhotovené v českém jazyce tvoří na základě objednávky kurzu nedílnou součást Smlouvy. Smlouva je uložena u Poskytovatele v elektronické podobě a na žádost Uživatele mu Poskytovatel zašle o uzavřené Smlouvě požadované informace.
  • Platbu na základě platebních instrukcí (včetně variabilního symbolu), které budou Uživateli zaslány na e-mail společně s potvrzením objednávky, je možné provést následovně:

   (i) bezhotovostně převodem z účtu Uživatele na účet Poskytovatele, tj. na účet číslo 134437339/0800. Při platbě je zapotřebí uvést variabilní symbol
  • Po obdržení platby zašle Poskytovatel Uživateli na e-mail daňový doklad (fakturu) a informaci o tom, že je kurz připraven k absolvování. Absolvování kurzu zahájí Uživatel prostřednictvím přihlášení do Portálu a spuštěním kurzu v části „Moje aktuální kurzy“. Uživatel může procházet studijní materiál bez omezení v době uvedené jako doba platnosti kurzu. Po zhlédnutí veškerého studijního materiálu je dotyčnému automaticky zpřístupněn test ověřující znalosti Uživatele ohledně daného kurzu. Na splnění testu má tři pokusy. Na závěr kurzu si může vygenerovat certifikát.
  • Uživatel souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli použitím komunikačních prostředků na dálku v této souvislosti (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), nese Uživatel.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku Uživatele v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu nabídky kurzu uvedeného na Portále anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.
  • Poskytovatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany Uživatele. Navržení změn, dodatků či odchylek Uživatele vůči potvrzené objednávce se považuje toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření Smlouvy ve smyslu změn navržených Uživatelem.
  • Uživatel výslovně požaduje, aby mu byl digitální obsah kurzu zpřístupněn okamžitě, tj. před lhůtou pro odstoupení dle § 1829 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., a tudíž není oprávněn odstoupit od této smlouvy dle uvedeného ustanovení. O tomto ho Poskytovatel výslovně informuje a Uživatel uvedené bere na vědomí.


2. Zaměstnanci skupiny PHOENIX, Zaměstnanci franchisingových partnerů BENU a Zaměstnanci lékáren PP

  • Uživatel je oprávněn jednotlivé akreditované i neakreditované kurzy absolvovat bezplatně po přihlášení do jeho Uživatelského účtu prostřednictvím rozhraní Portálu. Nabídka aktuálních kurzů obsahuje jejich název, popis, dobu platnosti kurzu, cenu (pro tyto Uživatele má uvedení ceny kurzy pouze informační charakter o ceně kurzu ve vztahu k Odborné veřejnosti, neboť jim jsou poskytovány tyto kurzy ze strany BENU jako benefit bezúplatně) a informaci, pro koho je kurz určen.
  • U zaměstnanců skupiny PHOENIX, Zaměstnanců franchisingových partnerů BENU a Zaměstnanců lékáren PP jsou kurzy považovány za povinné vzdělávání zaměstnance, příp. jako benefit poskytovaný zaměstnavatelem. Ustanovení těchto Podmínek týkající se objednávky, resp. práv a povinností ze Smlouvy (viz čl. III bod I Podmínek), se použijí ve vztahu k takovým zaměstnancům obdobně.
  • Absolvování kurzu zahájí Uživatel prostřednictvím přihlášení do Portálu a spuštěním kurzu v části „Moje aktuální kurzy“. Uživatel může procházet studijní materiál bez omezení v době uvedené jako doba platnosti kurzu. Po zhlédnutí veškerého studijního materiálu je dotyčnému automaticky zpřístupněn test ověřující znalosti Uživatele ohledně daného kurzu, je-li test součástí kurzu. Na splnění testu má většinou tři pokusy. Počty pokusů se mohou lišit dle obtížnosti kurzu a/nebo dle vlastního uvážení Poskytovatele. Na závěr kurzu si může vygenerovat certifikát, je-li jeho součástí.
  • Ukončením pracovního poměru zaniká právo uživatele, jehož Uživatelský účet je veden jako účet zaměstnance skupiny PHOENIX nebo jako účet zaměstnance franchisingového partnera BENU nebo jako účet zaměstnance lékárny PP, na absolvovaní kurzu. V případě, že Uživatel, jehož Uživatelský účet je veden jako účet zaměstnance franchisingového partnera BENU (příp. účet zaměstnance lékárny PP), není v době absolvování kurzu již zaměstnancem franchisingového partnera (resp. zaměstnancem lékárny PP), je Poskytovatel oprávněn po takovém uživateli požadovat náhradu veškeré škody vzniklou mu v této souvislosti, zejména uhrazení ceny kurzu. Právo Provozovatele dle článku II. odst. 9 těchto Podmínek tím není dotčeno.
  • Po absolvování akreditovaného kurzu a úspěšném složení závěrečného testu si Uživatel může ve svém Uživatelském účtu stáhnout a vytisknout příslušný certifikát. Body do celoživotního vzdělávání ČLnK jsou přidělovány dle Řádu pro celoživotní vzdělávání členů ČLnK. U neakreditovaných kurzů se většinou certifikát nevytváří.
  • Spuštění a absolvování kurzů vyžaduje pouze online připojení k internetu a jakýkoli běžný internetový prohlížeč.
  • Poskytovatel neručí za správnost a úplnost informací, které jsou obsahem kurzu. Za jejich správnost a úplnost ručí autoři kurzů. V případě mimořádných okolností (např. nefungující platforma, nedodání kurzu ze strany autora včas) může dojít ke změně termínu kurzu nebo zrušení kurzu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé z důvodu těchto mimořádných událostí.
  • Uživatel je povinen objednaný a zpřístupněný kurz spustit bez zbytečného odkladu, příp. v objednaném termínu, prohlédnout a případné vady bezodkladně vytknout Poskytovateli, nejpozději však do 6 měsíců od zpřístupnění kurzu. Práva z odpovědnosti za vady řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku.


IV. Osobní údaje

 1. Podrobné informace o ochraně a zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány společností BENU v souvislosti s Portálem, jsou uvedeny ZDE.
 1. Obecné informace a zásady zpracování osobních údajů společností BENU jsou Vám k dispozici také na www.benu.cz.


V. Další podmínky použití Portálu

 1. Uživatel není oprávněn užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami, dobrými mravy a právními předpisy, jakkoliv zasahovat do Portálu, jeho jednotlivých funkcí, užívat jakýkoliv software, skripty či nástroje, které by jakkoliv mohly narušit, poškodit či jinak narušit provoz Portálu, nadměrně jej zatížit či ovlivnit fungování a poskytování služeb. Vše uvedené se týká Portálu jako celku či jeho jednotlivých částí. Uživatel nesmí Portál ani obsah kurzů využívat pro jakékoliv komerční, prodejní, podnikatelské či obdobné účely.
 1. Obsahy kurzů, jakékoliv informace, texty, obrázky, design, grafika, ochranné známky, loga, obchodní označení a jiný obsah uvedený na Portále jsou chráněny právy duševního vlastnictví Poskytovatele či dalších osob a Uživatel je bez výslovného svolení Poskytovatele nesmí jakkoliv užívat. Uživateli je výslovně zakázáno poskytovat obsahy kurzů na Portálu třetí osobám, jakkoliv je kopírovat, zveřejňovat či jinak šířit nebo užívat, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak.
 1. Poskytovatel je oprávněn Portál průběžně aktualizovat (např. za účelem zlepšení či přidání jejich funkcí, z bezpečnostních, technických či jiných důvodů) a také provádět technickou údržbu. Za těmito účely je pak Poskytovatel oprávněn provoz Portálu na dobu nezbytně nutnou i přerušit nebo omezit její fungování, aniž by z tohoto důvodu vznikl vůči Uživateli jakýkoliv závazek nebo odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku toho Uživateli nebo třetí osobě. O dlouhodobém přerušení bude Uživatel předem upozorněn na webových stránkách Portálu.
 1. Poskytovatel je také oprávněn kdykoliv provoz Portálu či její podporu kdykoliv ukončit, aniž by z tohoto důvodu vznikl vůči Uživateli jakýkoliv závazek nebo odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku toho Uživateli nebo třetí osobě.


VI. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztah mezi Poskytovatele a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Případně vzniklé spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem budou řešeny soudy České republiky.
 1. Mimosoudní řešení sporů:

  V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz, webové stránky: https://www.coi.cz/informace-o-adr. Případně Uživatel také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Se stížnostmi či jakýmikoliv dotazy se může Uživatel obrátit na Poskytovatele na e-mailovou adresu: vzdelavani@benu.cz nebo také na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.
 1. Tyto Podmínky může Poskytovatel kdykoliv změnit. Na změnu Podmínek Poskytovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím Portálu nebo zprávou zaslanou na registrovaný e-mail Uživatele. Uživatel může změny Podmínek odmítnout, a to žádostí o zrušení svého Uživatelského účtu dle článku II. odst. 7 těchto Podmínek, případně tím, že nadále nebude Portál užívat.
 1. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Takové neplatné či neúčinné ustanovení se nahrazuje takovým ustanovením, jehož smysl se neplatnému/neúčinnému ustanovení nejvíce přibližuje.
   
 2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 2.5.2023