SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCE LÉKÁRNY ZAPOJENÉ DO VIRTUÁLNÍ SÍTĚ PHARMAPOINT


Zaškrtnutím políčka se souhlasem pro zpracováním osobních údajů při registraci na e-learningovém portálu MYEDU (dále jen „Portál“) udělujete správci osobních údajů, tj. společnosti BENU Česká republika s.r.o., IČO: 496 21 173, se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 318084  (dále jen „BENU“ nebo „Správce“) jakožto provozovateli Portálu následující souhlas.

Jelikož se registrujete jako zaměstnanec lékárny zapojené do virtuální sítě PharmaPoint (dále i jen „PP lékárna“), udělujete tímto souhlas, aby

  1. si BENU ověřilo u PP lékárny, že jste skutečně zaměstnancem PP lékárny, a
  2. BENU mohlo za výše uvedeným účelem zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, lékárna).

Tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, nicméně bez jeho udělení nelze poskytnout kurzy na Portále za podmínek pro zaměstnance PP lékáren (tj. zejména bezplatně). Tímto není dotčena možnost zaregistrovat se jako uživatel z řad veřejnosti (více informací viz ZDE ).

Souhlas je udělován na dobu 3 let od skončení pracovního poměru u PP lékárny nebo na dobu 3 let od skončení účasti Vašeho zaměstnavatele ve virtuální síti PharmaPoint, podle toho, která z těchto dob uplyne dříve, příp. do doby odvolání souhlasu, pokud by k odvolání došlo dříve. V roce následujícím po zániku platnosti tohoto souhlasu, dochází k výmazu Vašich osobních údajů (včetně vymazání uživatelského účtu na Portálu).

Odvolání souhlasu lze provést zasláním e-mailu na 
vzdelavani@benu.cz nebo na adresu sídla Správce: BENU Česká republika s.r.o., K pérovně 945/7, PSČ 11000.
Prohlašujete, že jste byl/a poučen/a o tom, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva: (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování, a (vii) právo podat proti Správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha; email: 
posta@uoou.cz) nebo soudní žalobu.

Prohlašujete, že jste se také seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů (k dispozici 
ZDE) a berete je na vědomí.